Huurders Vereniging Hoogheem
Huurders Vereniging Hoogheem
De Vereniging

 

 

BESTUURSLEDEN

 

Guus Eltink                  Voorzitter
Gerry van Rooij            Secretaris
Rita van Berkel            Penningmeester
Leni van den Aker        Bestuurslid
Jan van Rixtel              Bestuurslid


ONZE VERENIGING 

Sinds de opgerichting van onze vereniging in 1993 werken wij aan het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van huurders. Wij doen dit door hun belangen bij alle betrokken partijen te behartigen. Iedereen die een woning huurt binnen het werkgebied van woonstichting 
Sint Joseph te Boxtel kan zich tegen een geringe jaarcontributie bij ons aansluiten. Wilt u zich bij ons aansluiten of heeft u een vraag vul dan het formulier in op onze 

"Contact"

 pagina.

 

WERKZAAMHEDEN

 

 • Wij informeren onze leden regelmatig over onze acties en betrekken hen bij onze standpuntbepaling.
 • Meerdere malen per jaar geven wij een nieuwsbrief uit.
 • Ten minste éénmaal per jaar beleggen wij een algemene ledenvergadering waarin wij verantwoording geven over het gevoerde beleid.
 • De leden leggen onze plannen voor het komende jaar vast.
 • Wij spannen ons in zoveel mogelijk huurders te motiveren zich bij ons aan te sluiten.
 • Op geregelde tijden houden wij een ledenwerfactie onder alle huurders binnen ons werkgebied.

HUURDERS VERENIGING HOOGHEEM

 

  

JAARVERSLAG 2013:

Activiteiten:

 • 1.     Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgebracht.
 • 2.     Nieuwjaarsreceptie Flat 2 op 13 jan.
 • 3.     Deelname aan Nationale Opschoondag op 10 mrt.
 • 4.     Fietstocht op 18 aug.
 • 5.     Ondersteuning gegeven aan Boxtel Oost Dag op 30 sept.

Vergaderingen:

 • 1.     Met Bestuur :  10
 • 2.     Met Flatcontactpersonen:  4 
 • 3.     Met St. Joseph:  6
 • 4.     Met Delta:  2
 •  

Deelgenomen aan:

 • 1.     Nieuwjaarsreceptie De Rots op 12 jan.
 • 2.     Presentatie muurschilderingen op  9 febr. - 2 apr.  - 12 apr. – 8 mei
 • 3.     Opening muurschilderingen in Flat 3 op 8 juni
 • 4.     Onderzoek Participatielabel St. Joseph op 21 mei
 • 5.     BBQ van de Rots op 29 juli
 • 6.     Afscheid A.v.Aert op 29 aug.
 • 7.     Uitnodiging voor BBQ Hurks (oplevering)op 30 aug.
 • 8.     Teambuilding op 1 sept.
 • 9.     Uitkomst participatielabel lunch Molenwijk op 25 sept.
 • 10.  Vergaderingen Wijkteam door L.v.d. Aker
 • 11.  Vergaderingen Gemeente – Jeugd in Boxtel Oost door R.v.Berkel
 • 12.   Vergaderingen met Lokaal 21 betreffende bloembak tussen flat 1 en 2

 

Wat is er bereikt:

 • 1.     Er zijn muurschilderingen aangebracht in Flat 2 en 3.
 • 2.     Flat 1 zijn er elektrische deuren aangebracht op de galerijen en de bergingen en is er beplating aangebracht in de hal.
 • 3.     Flat 2 zijn de galerijvloeren behandeld.
 • 4.     Flat 3 is er groot onderhoud geweest aan de lift en zijn de galerijvloeren behandeld.
 • 5.     Flat 4 zijn de galerijvloeren behandeld.
 • 6.     Flat 6 algeheel schilderwerk aan de buitenzijde. Veiligheidsstangen geplaatst voor klepramen en rookmelders aangebracht. Nieuwe muurbeplating hal en vloerbedekking. Liftcabines vernieuwd. In trappenhal nieuwe becijfering aangebracht. Veiligheidsverlichting aangebracht.
 • 7.     Flat 7 vloerbedekking en beplating hal.
 • 8.     Verder waar nodig nieuwe papierbakken en publicatieborden aangebracht.

 

M. van Sprundel heeft taak neergelegd als Flatcontactpersoon en deze is overgenomen door A. Pennings.

 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HUURDERSVERENIGING HOOGHEEM OP 18 FEBRUARI 2014

Aanwezig:

Bestuur: R. v Berkel, L. v.d. Aker, J. v Rixtel, E. Groep en 35 leden, bijgehouden op de ledenlijst

Afwezig (met bericht):

J. Hacken, R. Heindijk, D v Rixtel

 Opening:

 Rita v Berkel treedt op als voorzitter wegens afwezigheid van J Hacken (wegens ziekte echtgenote). Zij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen:

De voorzitter stelt twee nieuwe contactpersonen voor: Robin Heindijk (flat 3) en Gerry v Rooij (flat 1). Ria v Liempd is gestopt als contactpersoon voor flat 1. Ook Marleen Joosten is wegens verhuizing naar flat 2 gestopt als contactpersoon. Ed Groep is toegevoegd als nieuw bestuurslid.

Binnenkort vindt een voorlichting plaats omtrent budgetbewaking door Eef v Opdorp, bekend van tv. Slim Uitkomen met je inkomen. Dit i.v.m. steeds hogere huren en andere stijgende kosten van levensonderhoud. Elke huurder van St. Joseph krijgt hiervan binnenkort bericht.

Pimp je mee?  Hoe kunnen we de wijken verder verfraaien?  Dit is een nieuw initiatief van St. Joseph naar aanleiding van de muurschilderingen in onze flats wat een groot succes is gebleken. Ideeën zijn van harte welkom! Binnenkort meer informatie in de Deurpost.

Inbraakpreventie: Vooral ouderen lijken een gemakkelijke doelgroep. Deur niet te snel openen als er gebeld wordt. Er zijn hoogwaardige digitale deurspionnetjes verkrijgbaar, voorzien van camera zodat je (ook 's avonds) ziet wie er aan de deur staat. Kosten: 69 euro. St. Joseph juicht aanschaf toe en installeert indien daarom gevraagd. J v Rixtel geeft nadere uitleg hierover.

 Notulen Algemene Ledenvergadering van 2013:

Akkoord bevonden, er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

 Jaarverslag:

Het 20-jarig bestaan van de Huurders Vereniging Hoogheem is groots gevierd en was mede door het fraaie weer een enorm succes! Het streven is in de toekomst zo zelfstandig mogelijk een en ander te organiseren. Dat wordt mogelijk door eigen aanschaf van tafels en glazen etc. waarmee  inmiddels een start gemaakt is. Deze spullen hoeven dan niet meer gehuurd te worden en betalen zichzelf dus geheel of deels terug.

Ook in 2014 zal de (Nationale) Opschoondag plaatsvinden. Datum 29 maart. Flathallen mee helpen schoonmaken, meehelpen om de wijk schoon te maken. Bijvoorbeeld het verwijderen van oude fietswrakken  voor de flats. Deze worden tevoren wel gemarkeerd. Wijkbeheerder Nanko is hiermee bezig.

 De feestelijke opening van de moestuinen op Hoogheem door wethouder Tossy de Man en Peter vd Wiel staat gepland op zaterdag 22 februari vanaf 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen. Aantal deelnemers inmiddels 9. Het gebruik is gratis. Er zal wel een aparte watermeter geïnstalleerd worden in flat 2, speciaal voor verbruik van water t.b.v. de moestuin.  Rondom de moestuinen zullen struiken geplant worden met bramen, bessen e.d.. Deze mogen door iedereen geplukt worden.!

 De jaarlijkse fietstocht zal plaatsvinden op zaterdag 16 augustus (kermiszaterdag)

 Afgelopen jaar was er intensief contact naar buiten toe: aantal vergaderingen met St. Joseph, SWBO, wijkteam, buurtvereniging, Boxtel-Oost Dag, Jeu de Boules, Contour de Twern, Gemeente, Politie, Sint Lucas en Huurders Belangen Vereniging.

 Kennis gemaakt met wethouder Tossy de Man.

 Per 1 januari 2015 wordt de participatiewet van kracht. Meer zelf regelen onder elkaar en minder een beroep doen op gemeente of landelijke overheid.

Omdat er nog veel onbekendheid is hierover en omdat de gevolgen groot zijn is het voornemen een soort 'tupperware' bijeenkomst te beleggen met wethouder Tossy de Man. In Flat 7 zal men hiermee starten bij Leni thuis. Bij succes eventueel uitbreiden naar andere flats.

 Financieel verslag van 2013:

Rita geeft als penningmeester nadere toelichting bij de cijfers. Verslag is correct en in orde bevonden door de commissie kascontrole.

 Benoeming kascontrole 2014:

Kascontrolecommissie voor 2014 bestaat uit Dhr. H. Timmermans en Dhr. C. Hems.  Dhr. T. Troeijen is aftredend.

 Begroting St. Joseph:

Begroting vóór mei indienen bij St. Joseph.

 De wens is vooral ook om het hoogteverschil op de galerij van flat 1 aan te pakken. Dit met het oog op de groeiende groep oudere bewoners, bewoners die slechtziend zijn of slecht ter been. Het kan tot gevaarlijke situaties leiden met mogelijk kwalijke gevolgen. Inmiddels is duidelijk dat St. Joseph hier niet afwijzend tegenover staat. Preventie en veiligheid vóór alles.

 Het hang- en sluitwerk in de bergingen laat nogal te wensen over. Doorstromers doen er weinig aan. Uiteindelijk blijft St. Joseph verantwoordelijk voor goed hang- en sluitwerk daar.

 Een deugdelijke pasjesregeling voor toegang tot de containerruimten wordt steeds wenselijker. Er zijn teveel sleutels in omloop. Teveel mensen die er niets te zoeken hebben kunnen moeiteloos toegang krijgen en afval dumpen op kosten van de flatbewoner.

 Werkzaamheden Sint Joseph:

Aanbrengen camera's in de containerruimten.

 Tevens worden deze zelf ook aangepakt en gerenoveerd. Het eerst zijn flat 7 en 6 aan de beurt en daarna flat 1 en 2. In 2015 volgen flat 3, 4, en 5.

Ook nieuwe dakbedekking (grint)

 Rondvraag:

 Mevr. v.d. Langenberg:
I.v.m. eventueel ophogen galerij: huurverhoging 6 euro? Terwijl 2 euro voldoende zou zijn? De SP werd erin betrokken maar kan hier uiteindelijk weinig mee.

 Mevr. Elberts:
Het Jeu de Boules toernooi wordt eenmaal jaarlijks georganiseerd door SWBO (Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost), dit toernooi vindt plaats op de Hoogheembanen, kosten voor het SWBO. Maar de banen zijn daarnaast het hele jaar door altijd voor iedereen vrij toegankelijk bij flat 6 of flat 1 en men kan ook altijd aansluiten bij spelers.

 Dhr. Berendsen:
Het afval vormt een steeds grotere bron van ergernis en heeft inmiddels geleid tot hoge kosten voor de flatbewoners. Om juist aanbod van afval te stimuleren zullen door St. Joseph camera's aangebracht worden in de containerruimten. Beelden worden alleen bekeken door Nanko mits de opnametermijn niet te lang is. Ook voor flatbewoners moet er mogelijkheid zijn om afval goed te scheiden. Zeker nu inmiddels diftar ingevoerd is.

 Dhr. Spierings:

Mensen moeten zelf ook opletten!!! Er is een behoorlijk sleutelprobleem.  Niet te snel sleutels aan anderen geven. Gepleit wordt voor een pasjesregeling. Bij verhuizing kan de code door St. Joseph geblokkeerd worden of gedeblokkeerd.

 Dhr. v. Liempd:
Liever geen grint op de garages. Hoe zit het precies met de haaientandjes op bepaalde containerruimten? Wie heeft opdracht hiertoe gegeven? Rita laat zich hierover laten inlichten.

 Voor het afvalprobleem; Een pasjesregeling is de enige goede oplossing. Er zijn ook veel bedrijven die sleutels kregen voor uitvoeren van opdracht en deze daarna niet teruggaven.

 Inval door Betsie en Wim Oksel:

Op verzoek van Leo den Ouden (vooraf kortgesloten met Rita) komt dit duo met cameraploeg binnenvallen.
Stroperigheid in Boxtelse politiek moet weg.

Hoe kunnen we op Hoogheem afval scheiden zoals in de rest van Boxtel en Lennisheuvel. In ieder geval moet er de mogelijkheid zijn.

Voorbeelden van afvalscheiding: Roermond en Geldrop. Is het aanbevelenswaardig de containers ondergronds te plaatsen? Te werken met kleine en grote zakken die zelf aangeschaft moeten worden?

Het aanpakken van de containerruimten is wellicht een prima gelegenheid zich terdege in al deze zaken te verdiepen.

Een bedankje voor Betsie en Wim om op deze ludieke manier problemen aan de kaak te stellen.

 Sluiting:
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en nodigt eenieder uit voor een drankje.


 

HomeHoogheemBurenFoto'sHandige linksNieuwsbriefLid wordenGevraagd en aangeboden